Wednesday, May 28, 2014

Els mil temes del procés

Segur que hi ha gent molt més entesa i que, a més, ja fa temps que hi treballa. Això no és més que una contribució i per a aclarir-me jo mateix en la feina que queda.


A. L'exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals (Bill of rights).

Drets:

1. Dret a la llibertat
2. Dret a la vida i a la integritat i seguretat personal i al propi cos
3. Dret a la identitat, a la personalitat jurídica i a la igualtat davant la llei
4. Dret a la presumció d’inocència
5. Dret a la llibertat d’idees, religió o credo
6. Dret a la llibertat de comunicació i a la d’expressió
7. Dret a l’educació formal i a la llibertat de l’ensenyament (de càtedra)
8. Dret a la salut, l’assistència sanitària i la protecció a la discapacitat
9. Dret a la lliure circulació i assentament
10. Dret a l’habitatge digne i a la inviolabilitat del domicili
11. Dret a la participació en el govern i la lliure elecció dels seus representants
12. Dret al treball
13. Dret a la protecció social
14. Dret a la no discriminació per cap raó (sexe, religió, etnia, edat, etc.)
15. Dret a la protecció internacional
16. Dret a la protecció del medi ambient

Deures:

1. Solidaritat i fraternitat vers els seus conciutadans
2. Respecte a les lleis
3. Contribució a les càrregues mitjançant impostos
4. Respecte al medi ambient
5. Cura i protecció dels fills i família
6. Contribució a la defensa i protecció comuna


B. Els altres mil temes sobre els que caldrà posar-se d’acord per la constitució d’un nou estat modern

 1. Relacions internacionals - Tractats internacionals vigents i assumits
 2. Nacionalitat , immigració , emigració , estrangeria i dret d'asil
 3. Administració de la Justícia
 4. Legislació mercantil
 5. Legislació penal i penitenciària
 6. Legislació processal
 7. Legislació laboral
 8. Dret civil català, renovat
 9. Legislació sobre propietat intel·lectual i industrial
 10. Legislació sobre l’exercici professional
 11. Registres nacionals: penats, darreres voluntats, propietat, patents, etc.
 12. Règim duaner i comerç exterior
 13. Sistema monetari: divises , canvi i convertibilitat
 14. Ordenació del crèdit, banca i assegurances
 15. Legislació sobre pesos i mesures
 16. Definició de l'hora oficial
 17. Hisenda general i impostos
 18. Coordinació general de la investigació científica i tècnica
 19. Legislació bàsica i règim econòmic de l’estat del benestar (Seg. Social)
 20. Règim jurídic de les administracions públiques i dels funcionaris
 21. Àmbit marítim, marina mercant, pesca i vigilància costera
 22. Servei meteorològic
 23. Aeroports, control de l'espai aeri
 24. Ferrocarrils i transports, trànsit i circulació de vehicles
 25. Correus i telecomunicacions
 26. Cables aeris, submarins i àmbit de radiocomunicació
 27. Legislació de recursos hidràulics
 28. Instal·lacions elèctriques i la producció d’energia
 29. Legislació sobre protecció del medi ambient espais i aprofitaments forestals
 30. Obres públiques d'interès general
 31. Normes bàsiques del règim de premsa , ràdio i televisió i xarxes socials
 32. Defensa del patrimoni cultural , artístic i monumental ; museus , biblioteques i arxius
 33. Seguretat pública, Policia i serveis d’informació
 34. Expedició i homologació de títols acadèmics
 35. Institut d’Estadística
 36. Sistema electoral a tots els nivells


Etc., etc.

S'admeten contribucions.

No comments: