Featured Post

NORTH-AFRICAN IMMIGRANTS IN RURAL CENTRAL SPAIN

( This paper was never published. Some 12 years old, still worth reading and give consideration. It is reproduced here to anyone's curio...

Wednesday, May 28, 2014

Els mil temes del procés

Segur que hi ha gent molt més entesa i que, a més, ja fa temps que hi treballa. Això no és més que una contribució i per a aclarir-me jo mateix en la feina que queda.


A. L'exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals (Bill of rights).

Drets:

1. Dret a la llibertat
2. Dret a la vida i a la integritat i seguretat personal i al propi cos
3. Dret a la identitat, a la personalitat jurídica i a la igualtat davant la llei
4. Dret a la presumció d’inocència
5. Dret a la llibertat d’idees, religió o credo
6. Dret a la llibertat de comunicació i a la d’expressió
7. Dret a l’educació formal i a la llibertat de l’ensenyament (de càtedra)
8. Dret a la salut, l’assistència sanitària i la protecció a la discapacitat
9. Dret a la lliure circulació i assentament
10. Dret a l’habitatge digne i a la inviolabilitat del domicili
11. Dret a la participació en el govern i la lliure elecció dels seus representants
12. Dret al treball
13. Dret a la protecció social
14. Dret a la no discriminació per cap raó (sexe, religió, etnia, edat, etc.)
15. Dret a la protecció internacional
16. Dret a la protecció del medi ambient

Deures:

1. Solidaritat i fraternitat vers els seus conciutadans
2. Respecte a les lleis
3. Contribució a les càrregues mitjançant impostos
4. Respecte al medi ambient
5. Cura i protecció dels fills i família
6. Contribució a la defensa i protecció comuna


B. Els altres mil temes sobre els que caldrà posar-se d’acord per la constitució d’un nou estat modern

 1. Relacions internacionals - Tractats internacionals vigents i assumits
 2. Nacionalitat , immigració , emigració , estrangeria i dret d'asil
 3. Administració de la Justícia
 4. Legislació mercantil
 5. Legislació penal i penitenciària
 6. Legislació processal
 7. Legislació laboral
 8. Dret civil català, renovat
 9. Legislació sobre propietat intel·lectual i industrial
 10. Legislació sobre l’exercici professional
 11. Registres nacionals: penats, darreres voluntats, propietat, patents, etc.
 12. Règim duaner i comerç exterior
 13. Sistema monetari: divises , canvi i convertibilitat
 14. Ordenació del crèdit, banca i assegurances
 15. Legislació sobre pesos i mesures
 16. Definició de l'hora oficial
 17. Hisenda general i impostos
 18. Coordinació general de la investigació científica i tècnica
 19. Legislació bàsica i règim econòmic de l’estat del benestar (Seg. Social)
 20. Règim jurídic de les administracions públiques i dels funcionaris
 21. Àmbit marítim, marina mercant, pesca i vigilància costera
 22. Servei meteorològic
 23. Aeroports, control de l'espai aeri
 24. Ferrocarrils i transports, trànsit i circulació de vehicles
 25. Correus i telecomunicacions
 26. Cables aeris, submarins i àmbit de radiocomunicació
 27. Legislació de recursos hidràulics
 28. Instal·lacions elèctriques i la producció d’energia
 29. Legislació sobre protecció del medi ambient espais i aprofitaments forestals
 30. Obres públiques d'interès general
 31. Normes bàsiques del règim de premsa , ràdio i televisió i xarxes socials
 32. Defensa del patrimoni cultural , artístic i monumental ; museus , biblioteques i arxius
 33. Seguretat pública, Policia i serveis d’informació
 34. Expedició i homologació de títols acadèmics
 35. Institut d’Estadística
 36. Sistema electoral a tots els nivells


Etc., etc.

S'admeten contribucions.

No comments: